Generalforsamling 2023

Foreningens generalforsamling 2023 blev afholdt 13. marts i Stenløse Kulturhus.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen for 2023-24 er hermed på plads.

Underskrevet referat af generalforsamlingen vil blive udsendt via Landsforeningens sekretariet.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Generalforsamling 2022 afholdes 1. marts

Der er indkaldt til den årlige generalforsamling i Egedal Autismeforening, som ifølge vedtægterne skal afholdes senest 15. marts (men som i 2020 og 2021 grundet COVID restriktioner blev flyttet til efteråret).

Generalforsamlingen afholdes den 1. marts klokken 19 online på Teams.

Bestyrelsen står overfor en større udskiftning, idet tre medlemmer som forlader den, heriblandt formanden. Skal foreningen kunne fortsætte med de nuværende aktiviteter, er der brug for nye kræfter som dels har interesse i samarbejdet med myndigheder og andre foreninger, dels en ny formand som kan påtage sig de (overskuelige) administrative opgaver der hører til at drive en forening.

For at gøre generalforsamlingen mere tilgængelig, bliver den i år afholdt som Teamsmøde online. Vi håber at mange af jer vil have mulighed for at deltage.

Dagsorden

1) Velkomst

2) Valg af dirigent

3) Valg af referent

4) Formandens beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Godkendelse af regnskab

7) Valg til bestyrelsen

8) Valg af suppleanter

9) Valg af revisor

10) Evt.

Forslag kan sendes til info@autisme-egedal.dk

Kursus om Søskende, Jul og Autisme

Egedal autismeforening afholder den 16. december kursus om søskende, jul og autisme.

Oplægget er af psykolog Louise Isager fra Molis.

Kurset vil komme ind på, hvordan det er at være søskende til en bror/søster med autisme, hvilket udfordringer der kan være på tværs af alder, og hvordan de svære følelser og tanker kan føles skamfulde og tabubelagte for mange søskende. Kurset vil også omhandle konflikthåndtering og sorg i hjemmet, og hvordan dette også påvirker søskende.

Til sidst vil der være fokus på jul og de problematikker, der kan være omkring jul for personen med autismen og søskende samt nogle brugbare redskaber og strategier til at komme godt igennem julen.

Kurset vil være en blanding af oplæg, refleksioner og god tid til spørgsmål til sidst.

Program

17.30-18.15: Oplæg om søskende og deres udfordringer og behov
18.15-18.25: Refleksion
18.25-18.30: Opfølgning på refleksion
18.30-18.45: Pause
18.45-19.30: Oplæg om sorg og konflikthåndtering
19.30-19.40: Refleksion
19.40-19.45: Opfølgning på refleksion
19.45-20.00: Pause
20.00-20.45: Juleproblematikker
20.45-20.50: Pause
20.50-21.20: Q&A
21.20: Afrunding og tak for i dag.

Kurset afholdes den mandag 16. december 1730-2130 på Græstedgaard (lokale 7), Udlejrevej 13B i Ølstykke

Billetter kan købes hos place2book ved at følge dette link og koster 50 kr + gebyr på 4,75 kr, som dækker forfriskninger i aftenens løb (selve kurset er gratis at deltage i).

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

 

36 børn har haft skolevægring i Egedal i skoleåret 2016/2017, og kun 5 ud af de 36 af børnene er ved skoleårets udløb kommet i trivsel igen, viser undersøgelsen.

Flertallet af børnene i undersøgelsen har haft langvarig skolevægring, der har strukket sig over flere år. Alligevel viser undersøgelsen, at familierne ikke oplever at få den nødvendige hjælp.

Børnene har typisk vist tegn på mistrivsel længe før de udviklede skolevægring. I 42% af sagerne viste børnene tegn på mistrivsel i mere end et år før skolevægringen.

Bag skolevægringen ligger der i størstedelen af tilfældene en diagnose. Børnene i undersøgelsen har diagnoser som adhd, angst og autisme, hvor autismespektrumsforstyrrelser er den hyppigste.

Børn med skolevægring hvor fraværet overstiger 15 skoledage på et år, har ifølge lovgivningen ret til sygeundervisning i hjemmet. Det er dog kun 4 ud af de 36 børn, der har fået tilbudt sygeundervisning.

Du kan læse den fulde undersøgelse og dens resultater her:

Resultat af skolevægringsundersøgelsen

Bilag:
1. Spørgeskemaet
2. De rå data
3. Forældrenes beskrivelser

Spørgeskemaundersøgelse om skolevægring

Besparelsen på dagbehandling blev en realitet. Der skal i resten af 2017 spares 2,5 million kroner svarende til 5 pladser.

På byrådsmødet blev der dog omdelt et notat til politikerne, hvor forvaltningen opridser forskellige tiltag, der på sigt skal forebygge udviklingen af skolevægring. De tiltag hilser vi velkommen. Politikerne skal på et fællesmøde iaften drøfte notatet om skolevægring, og vores håb er, at vi med vores fortsatte indsat med at have fokus på problemet kan holde gryden i kog og sikre en tæt opfølgning.

Vi har derfor senest taget initiativ til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om forekomsten af skolevægring i Egedal. Tanken er at undersøgelsen skal give os et godt fundament at have den videre dialog på.

Derfor – har du et barn, der gennem det seneste år har haft helt eller delvist fravær pga. ubehag eller angst for at gå i skole, så spring ind på vores undersøgelse og giv os dine svar: Spørgeskema. (Undersøgelsen er afsluttet).

Har du venner eller bekendte, der bor i Egedal, som ikke er medlem af foreningen men som har børn der mistrives og har fravær fra skole, så sørg for at dele linket til undersøgelsen med dem.Vi vil gerne afdække skolevægring så bredt som muligt, det er derfor ikke et krav at barnet har et handicap for at deltage i undersøgelsen.Du finder spørgeskemaundersøgelsen her. (Undersøgelsen er afsluttet).

Demonstration mod besparelse på dagbehandling

Onsdag den 31. maj havde Egedal Byråd budgetopfølgning på 1. kvartal. Her skulle der findes kompenserende besparelser for 15 millioner kroner. Et af spareforslagene var at skære 2,5 million kroner svarende til visitering af 5 færre børn til dagbehandling.

Forslaget indeholdt en plan om at nedbringe antallet af skolevægrende børn, der kunne få behov for dagbehandling ved at forbedre indsatsen med tidlig opsporing og indsats. Forvaltningen har sat forskellige initiativer i søen og forventer at besparelsen kan realiseres.

I Egedal Autismeforening er vi bekymrede for besparelsen, da vi ikke tror på den kan realiseres i indeværende år. Børn med skolevægring har mistrivedes gennem længere tid og givet den tid det normalt tager at visitere til et dagbehandlingstilbud, så tænker vi at de børn der kunne få behov for sådan et tilbud i år, allerede ligger i pipelinen. Her er en tidlig opsporing og indsats allerede for sent – og de børn skal selvfølgelig stadig have det tilbud de har brug for.

På den lange bane er vi dog glade for, at der nu kommer fokus på problemstillingen med at flere og flere børn udvikler stress, angst og depression. Det tyder på en inklusion, der har været for hård. For mange børn er blevet inkluderet, for få børn med vanskeligheder er blevet tidligt identificeret og udredt – og støtten til børnene har været mangelfuld.

Vi mener økonomien ude på skolerne har været styrene for at børn med særlige behov ikke har fået den specialundervisning og særligt tilrettelagte undervisning de har behov for.
Vi er stolte af at demonstrationen trak næsten 50 borgere. Det var et stærkt signal til kommunen om, at der ikke bare er tale om en enkel eller to familier, der har været igennem et uheldigt sagsforløb, men at vi er mange der har en begrundet grund til at tro, at besparelsen i sidste ende kan få betydning for nogle børn, der ikke får det tilbud de har brug for.